1. Vad är radon?

Radon är en lukt-smak-och färglös ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radium, från vilket radon bildas har en halveringstid på 1 600 år och nybildas ständigt. Därför är radonproduktionen så gott som konstant.

2. Varför är radon farligt?

Radon i sig är inte farligt men sönderfaller till så kallade radondöttrar som är radioaktiva metallatomer som fastnar på partiklar som finns i luften. Radon och radondöttrar följer med inandningsluften till luftrör och lungor där den alfastrålning som radondöttrarna avger vid sönderfallet orsakar skador som kan leda till lungcancer.

3. Var finns radon?

Den radon som vi har inomhus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller vattnet. Markradon är den i särklass största orsaken till förhöjda värden i vår inomhusluft.

4. Hur går radonsanering till?

Alla hus är unika och radon kan komma både från marken, byggmaterialet och vattnet. Saneringsmetoderna är olika beroende på vart radonet kommer från och husets konstruktion.

5. 1990 mätte vi upp en radonhalt på 100 Bq/m3. Bör vi mäta igen?

Ja, ni bör mäta igen. 1990 mättes radondotterhalten och för att få fram radongashalten som vi mäter idag ska ert mätvärde multipliceras med 2,5, vilket ger 250bq/m3. Alltså över dagens gränsvärde på 200bq/m3. Strålskyddsmyndigheten rekommenderar dessutom nya mätningar vart femte år.

Ni kan beställa mätpaket här

6. Varför är radonhalten högre på övervåningen när vi vet att källan till radonet är under och intill källaren?

Undertrycket i ditt hus gör att gasen stiger trots att radongasen är ca 8 ggr tyngre än luft. Är ventilationen inte tillräcklig samlas radongasen högre upp i huset.

7. Vi bytte till 3-glasfönster i hela huset och nu är radonhalten högre än innan fönsterbytet. Varför då?

De gamla fönstren var nog otäta och släppte in frisk luft till skillnad från de nya fönstren. Har man då markradon så kan det komma in mer radon på grund av det ökade undertrycket i huset.

8. Vad bör man tänka på vid köp eller försäljning av hus?

Du som säljer:

Utför gärna en radonmätning och eventuella åtgärder i god tid innan försäljning. Erfarenheter har visat att uppmätta och åtgärdade fastigheter normalt är lättare att sälja. Utgifter för vidtagna åtgärder återbetalar sig oftast flera gånger om.

Du som köper:

Radon betraktas inte som ett dolt fel. Som köpare måste du själv ta reda på om huset har förhöjda radonhalter.

Mäklarens ansvar:

Mäklaren har upplysningsplikt!

9. Vi ska köpa ett hus där en korttidsmätning på radon uppvisar 170 Bq/m3. Är en korttidsmätning pålitlig?

Nej, den är inte pålitlig. Den är endast rådgivande vilket innebär att den endast indikerar om radon förekommer, men inte hur mycket, och kan därför inte jämföras med riktvärdet på 200 Bq/m3 som kräver minst två månaders mätning.

En korttidsmätning kan göras under sju till tio dagar och sedan användas i samband med en rådgivande besiktning inför köp/försäljning.

Kontakta oss här för rådgivande besiktning.

10. Kan vi bo kvar under tiden åtgärderna pågår?

Ja, saneringsåtgärderna är sällan så omfattande att ni behöver flytta.